Întrebări frecvente

Selectază categoria

Întrebări frecvente

ONG-urile din Chișinău pot aplica în condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului. Propunerea de proiect depusă trebuie să explice valoarea adăugată pentru localitate de a coopera cu un ONG din altă regiune, iar activitățile vor fi elaborate și realizate cu și pentru cetățenii din localitatea/regiunea respectivă.

Elementele de infrastructură sunt echipamentele, utilajele sau lucrările de construcții care contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului propus.

Bugetul proiectului se întocmește în baza limitelor stabilite în Capitolul 6 din Ghidul solicitantului și a categoriilor de buget specificate în Anexa 2.

Componenta de infrastructură în propunerile de proiect nu este obligatorie. Dar pentru proiectele medii și mari se acceptă cheltuieli până la 50% din suma grantului solicitat pentru elemente de infrastructură.

Solicitanți ai grantului pot fi doar organizațiile înregistrate. Grupul de inițiativă trebuie să fie implicat în implementarea nemijlocită a proiectului. Cofinanțatori, sponsori pot fi orice entități juridice sau fizice.

Cheltuielile pentru remunerarea experților contractați se atribuie la capitolul de cheltuieli „Activități de proiect”.

Evaluarea poate dura până la două luni de la data limită de depunere a propunerilor de proiect.

Suma contribuției locale pentru proiect nu este limitată.

Toate cheltuielile bugetate în cadrul proiectului, inclusiv contribuțiile, vor fi supuse TVA la cota 0.

Limitele admise pe categorii cheltuielilor se calculează din valoarea grantului solicitat. Limitele sumelor pe fiecare categorie sunt specificate în Capitolul 6 din Ghidul solicitantului.

Toate OSC-urile sunt obligate să prezinte Situațiile financiare. Solicitantul cu experiență de până la un an poate prezenta ultimul raport financiar trimestrial acceptat de organele fiscale.

Data de începere a proiectului nu va fi mai devreme de două luni de la data limita a depunerii propunerilor de proiect.

Lista documentelor necesare este specificată în Capitolul 3 și Capitolul 7 din Ghidul solicitantului. Prezența altor documente tehnice va fi clar explicată în propunerea de proiect.

Nu. Extrasul din registrul de stat este unul din documentele obligatorii. Comparativ cu certificatul de înregistrare, extrasul din registrul de stat oferă mai multe informații despre asociație, cum ar fi numărul de înregistrare, sediul organizației, președintele și administratorul cu drept de semnătură. Lista documentelor necesare este specificată în Capitolul 7 din Ghidul solicitantului.

Nu. Relațiile financiare între finanțator și beneficiarul grantului vor fi purtate doar cu solicitantul de bază. Solicitantul va prezinta un singur buget conform formularului din Anexa 2 a Ghidului solicitantului.

Bugetul proiectului va fi întocmit în MDL. Riscurile financiare și acțiunile de diminuare a acestora trebuie să fie clar descrise în propunerea de proiect.

Procurarea de echipamente care contribuie la dezvoltarea organizațională sunt eligibile pentru toate organizațiile, în limita stabilită pentru această categorie de cheltuieli - 10% din suma grantului solicitat.

50.000 Euro este suma maximă care se oferă sub formă de grant. Costul total al proiectului poate fi mai mare, dacă se asigură cofinanțare din partea solicitantului și a partenerilor săi.

Suma totală a proiectului nu influențează categoria de grant. Doar suma grantului solicitat determină categoria de grant.

Da.

Bugetul propunerii de proiect se elaborează în MDL. Valoarea estimativă în Euro se calculează la cursul de schimb al BNM în ziua depunerii dosarului.

Proiectele implementate cu resurse ale UE pot fi găsite pe pagina Delegației UE în Moldova www.EU4Moldova.md și paginile Agențiilor de Dezvoltare regională – www.adrsud.md, www.adrnord.md, www.adrcentru.md, www.adrgagauzia.md.

Propunerea de proiect trebuie sa includă activități de comunicare și vizibilitate creative, inovative, dar care să ia în considerare principiile utilizării eficiente a resurselor, prevenirii poluării și protecției mediului, precum și adaptării la schimbările climatice.

La etapa întocmirii și depunerii dosarelor, ideile de proiect nu pot fi consultate. Pot fi adresate doar întrebări de clarificare cu privire la procedura de întocmire și de depunere a dosarului.

Nu, conferințele și sponsorizările individuale nu sunt eligibile în cadrul proiectului. Conferințele pot fi finanțate doar dacă fac parte dintr-o serie de activități care urmează să fie implementate pe durata proiectului și contribuie la obiectivele proiectului. Acestea trebuie să fie realizate pe teritoriul Republicii Moldova.

Da, organizația poate depune dosar, atâta timp cât este înregistrată, are actele în regulă și depune toate documentele solicitate.

Pentru proiectele care prevăd componenta de infrastructură, este obligatoriu parteneriatul cu APL.

Organizația poate participa la competiție, deoarece este înregistrată în Republica Moldova, însă, conform Programului de Granturi Locale, toate activitățile ar trebui să fie desfășurate în Republica Moldova, în regiunile de dezvoltare Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia.

Un ONG poate aplica un concept de proiect, care acoperă mai multe localități, în parteneriat cu grupurile de cetățeni, cu APL și/sau ONG-le din localitățile respective.

O organizație poate înainta doar o singură propunere de proiect în calitate de aplicant. Însă poate fi partener al altui ONG aplicant pentru încă un proiect.

ONG-le cu experiență de activitate de până la un an de la data fondării lor pot aplica doar pentru granturi mici, indiferent de experiența membrilor echipei de implementare.

Depunerea cererilor de finanțare se realizează exclusiv prin platforma oferită pe website (vezi mai jos).

Cofinanțarea nu este obligatorie, însă solicitanții de grant sunt încurajați să furnizeze contribuții monetare sau nemonetare din surse proprii sau oferite de parteneri și finanțatori. Contribuția locală va constitui un avantaj la evaluarea propunerii de proiect.

Nu. Finanțarea obținută nu poate fi utilizată drept contribuție a ONG-ului pentru alte proiecte.

Da, dacă activitățile ce urmează să fie derulate în cadrul proiectului, au tangență cu obiectivele proiectului.

În cazul în care solicitanții la apelul de propuneri au obiecții asupra deciziei Grupului de lucru, aceștia au dreptul, în termen de 3 zile calendaristice de la publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare, să depună o sesizare prin platforma site-ului proiectului.

În lipsa unui acord formal, este necesară o scrisoare de intenție în formă liberă care să conțină denumirea organizației partenere, denumirea proiectului și o scurtă descriere a intenției de parteneriat (semnată și ștampilată de ambii parteneri). Pentru propunerile de proiect cu elemente de infrastructură este obligatoriu un acord formal cu administrația publică locală.

Bunurile procurate sau create în cadrul proiectului, care țin de prestarea unui serviciul public, vor fi preluate de către APL parteneră, care le va gestiona în mod sustenabil și în beneficiul comunității.

Parteneri pot fi ONG-urile, grupuri reprezentative de cetățeni, diverse grupuri sociale de inițiativă, APL-urile de nivelele I și II.

Pentru categoria selectată nu este nicio întrebare.
Pentru categoria selectată nu este nicio întrebare.
Pentru categoria selectată nu este nicio întrebare.
Pentru categoria selectată nu este nicio întrebare.

Partenerii noștri